Để tưởng nhớ những người đã khuất, người dân địa phương cúng dường thức ăn cho các nhà sư và thờ cúng tổ tiên. Những chiếc thuyền làm bằng tay sau đó được đua trên sông Mê Kông để tỏ lòng tôn kính với các vị thần nước và Nagas.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

+84 966511369 Request